Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě Namasté Nepál. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 2. Internetový obchod Namasté Nepál provozuje Namasté Nepál (DCWC-CZ), z.s., sídlem Jílovská 1150/41, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 27056881, DIČ: CZ27056881.
 3. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Namasté Nepál jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
 4. Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 8. Při odeslání objednávky zadává kupující některé své osobní údaje. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci kupujícího, k realizaci objednávky a ke komunikaci s kupujícím. Vyplněním objednávkového formuláře internetového obchodu Namasté Nepál souhlasí kupující se shromažďováním a archivováním zadaných údajů o své osobě a o svých nákupech provozovatelem obchodu. Údaje, které kupující zadá při objednávce, nebudou poskytnuty žádným třetím osobám (s výjimkou případné změny subjektu provozovatele).
 9. Všechny katalogové ceny jsou ceny k úhradě. Provozovatel NENÍ plátcem DPH.
 10. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 11. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně cen přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu Namasté Nepál, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 12. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést telefonicky nebo e-mailem maximálně do jedné hodiny od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V ostatních případech je nutná dohoda s prodávajícím.
 13. Prodávající a kupující se ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.